Östra Mellansvenska BF

2012-08-21


Bidragsregler till juniorer inom ÖMBF

Beslutade av ÖMBF’s styrelse 2012-05-25

Bakgrund

Ungdomsverksamheten (juniorer och yngre) var t o m 1998 organiserad i ett eget distriktsförbund (ÖMUBF). Anledningen till ett separat ungdomsförbund var rådande bidragsregler från offentliga organ.

ÖMUBF beslutade 1998 att upplösa sig själv och att verksamheten fortsättningsvis skulle inordnas i ÖMBF. De ekonomiska tillgångarna på ca 143 tkr i bankräkning överfördes samtidigt till ÖMBF. I ÖMUBF's beslut antecknades att "Meningen är att medlen skall komma ungdomsbridgen tillhanda". ÖMBF's beslut i frågan finns i protokoll 990305 och 990507.

Regelverk

ÖMBF ser det som en angelägen uppgift att stimulera verksamheten bland juniorerna och att rekrytera ungdom till tävlingsbridgen. Nedanstående regelverk beskriver de tillfällen då ÖMBF ger ekonomiskt stöd till juniorer. Härutöver är ÖMBF beredd att aktivt stödja arrangemang som vänder sig direkt till ungdom. En spelare är junior till och med det kalenderår man fyller 25 år. För att kunna ifrågakomma för bidrag skall spelaren vid tillfället för aktivitetens start vara medlem i klubb som tillhör ÖMBF.

Bidragsnivån är satt mot bakgrund av att berörd klubb lämnar bidrag i ungefär motsvarande grad.

Ansökan om stöd görs till juniorens egen klubb. Klubben hanterar frågan och förskotterar det bidrag som ÖMBF lämnar till ändamålet. Klubben rekvirerar sedan den bidragsdel som ÖMBF står för med underlag som styrker rätten till bidrag. Undantag för detta är evenemang där ÖMBF själv är tävlingsarrangör. Där regleras juniorrabatten i samband med att startavgiften betalas.

Beloppen som anges nedan avser ersättning till varje berörd junior. I par/lag med blandade juniorer och övriga ges bidrag endast i den del som belöper sig på juniorens andel.

Anspråk på högre ersättningar eller ersättning för andra typer av arrangemang behandlas av styrelsen efter särskild framställan.

Övrigt

Klubbarna rekommenderas att tillämpa en sänkt startavgift för juniorer i sina tävlingar. Ett riktvärde kan vara en halverad avgift.

Dessa regler skall skickas ut till distriktets klubbar och publiceras på ÖMBF's hemsida.

ÖMBF tar ut följande tävlingsavgifter för juniorer:

För särskilda juniortävlingar sätts startavgiften med hänsyn härtill. Ingen ytterligare juniorrabatt erhålles.

DM-lag. Ett lag som har inslag av juniorer och där övriga lagmedlemmar är färre än 4, erhåller rabatt med 12,5% av start- och bordsavgifter för varje deltagande junior för att fylla upp till 4 deltagare i laget. ÖMBF ersätter i förekommande fall arrangerande klubb för rabatterad bordsavgift.

DM-par. Deltagande juniorer erhåller rabatt på startavgiften med 50%. I DM-finaler får juniorer 50% rabatt på bordsavgiften. I kvalspel ankommer det på arrangerande klubb att hantera rabattfrågan fullt ut.

Andra tävlingar där ÖMBF är arrangör behandlas på samma sätt som DM-tävlingar ovan.