Stadgar för Östra Mellansvenska BF

Fastställda vid ordinarie stämma 2004-09-18.
Rättat i p1: Förbundet Svensk Bridge ändrat till Svenska Bridgeförbundet 2015-12-10.

Allmänt

1.

Distriktsförbundet Östra Mellansvenska Bridgeförbundet (ÖMBF) har till uppgift att

-

bistå klubb/enskild medlem med råd och vägledning i bridgefrågor

-

leda/arrangera tävlingar om distriktsmästerskap (styrelsen kan uppdra anordnandet åt viss förening)

-

ordna kvalificering till svenska mästerskap enligt direktiv från Svenska Bridgeförbundet (SB), samt tävlingar mot andra distrikt

-

bevilja sanktioner för tävlingar som anordnas av distriktets klubbar

-

samarbeta med granndistrikt vid anordnande av tävlingar mellan föreningar i distrikten

2.

ÖMBF är en underavdelning av SB och tillämpar dess stadgar och tävlingsbestämmelser.

3.

Verksamhetsåret omfattar 1 juli - 30 juni påföljande år.

Medlemskap

4.

Förening som önskar inträde i SB skall lämna ansökan till ÖMBF. Ansökan skall innehålla uppgift om antalet medlemmar, styrelsens sammansättning, korresponderande ledamot. Föreningens stadgar ska bifogas.

5.

Endast förening ansluten till SB får vara medlem av distriktet.

Representation

6.

SB´s representationsbestämmelser gäller.

Avgifter

7.

Varje förening skall till ÖMBF betala dels den årsavgift som - på distriktstyrelsens förslag - fastställs av årsstämma för nästa år, dels den till SB utgående årsavgift som fastställts vid SB´s senaste årsstämma. Dessa avgifter skall betalas på det sätt och vid den tidpunkt SB fastställt.

Styrelse, Revision

8.

ÖMBF´s styrelse ska bestå av minst sex (6) ledamöter och minst två (2) ersättare. Styrelsen föreslår årligen årsstämman antalet ledamöter och ersättare. Årsstämman utser ordförande på ett år och övriga styrelseledamöter på högst två år. Mandattiden bör inte utlöpa samtidigt för mer än hälften av dessa. Som styrelsemedlem kan väljas den som vid tillfället för valet är medlem i förening som tillhör ÖMBF.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen har sitt säte där sekreteraren är bosatt. Telefonsammanträde får förekomma. Styrelsen beslutar genom enkel röstövervikt, i händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen har rätt besluta i alla distriktets angelägenheter utom ändring av stadgar, upplösning eller ärende som enligt p 13 ska behandlas av årsstämma. Styrelsen ska årligen avge årsberättelse. Styrelsens arbete organiseras i (minst) följande kommittéer:

-    Verkställande utskott (VU): I VU ingår ordföranden, sekreteraren och kassören. VU förbereder och verkställer styrelsens beslut. Styrelsen får delegera till VU att fatta beslut i viss fråga.

-    Tävlingskommitté (TK): Styrelsen utser TK. TK organiserar och genomför distriktets tävlingar. Styrelsen får delegera till TK att fatta beslut i viss fråga.

9.

För att granska styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska årligen årsstämman utse två revisorer och en eller två revisorsersättare.

10.

Per 30 juni varje år skall ÖMBF´s räkenskaper sammanföras i fullständigt bokslut.

Senast den 15 augusti ska räkenskaperna med tillhörande handlingar och styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret lämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen, och lämna den till styrelsen senast den 31 augusti.

Årsstämma

11.

Årsstämma skall hållas varje år under september månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma kan hållas på begäran av minst tre föreningar som tillsammans representerar minst en femtedel av antal röster (se p 12 nedan) bland distriktets föreningar eller när styrelsen finner lämpligt. Kallelse ska ske skriftligen, till årsstämma senast 21 dagar före, till extra stämma senast 8 dagar före stämmans hållande. Motion till stämman kan inlämnas av förening i distriktet. Motion som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före stämmans hållande.

12.

Förenings rösträtt utövas genom ombud. Förening har en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar för vilka man betalat årsavgift. Ingen förening får utöva rösträtt för mera än en femtedel av vid sammanträdet representerade totala antalet röster. Underlag för rösterna är medlemsantalet vid utgången av närmast föregående verksamhetsår.

13.

Vid årsstämma skall behandlas

1.     Upprättande av röstlängd

2.     Val av ordförande för stämman

3.     Val av sekreterare för stämman

4.     Fråga om stämmans behöriga utlysande

5.     Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet

6.     Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

7.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8.     Godkännande av plan för innevarande verksamhetsår

9.     Val av distriktsordförande

10.   Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

11.   Val av styrelsemedlemmar

12.   Val av ersättare i styrelsen

13.   Val av två revisorer och en eller två revisorsersättare

14.   Val av valberedning

15.   Val av ombud till SB's årsstämma

16.   Bestämmande av årsavgift till distriktsförbundet

17.   Behandling av fråga väckt av styrelsen och/eller av motion som inkommit till styrelsen

18.   Behandling av motioner och förslag som skall föreläggas SB's stämma

19.   Övriga frågor, med undantag för ekonomisk fråga som inte tagits upp på föredragningslistan

Stadgeändring, upplösning

14.

Ändring av ÖMBF´s stadgar kan ske endast vid årsstämma och skall biträdas av minst två tredjedelar av vid stämman representerade röster.

15.

För upplösande av distriktsförbundet fordras beslut om detta vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma. Beslutet skall vid båda stämmorna biträdas av minst två tredjedelar av vid stämman representerade röster. Vid upplösning, skall befintliga tillgångar på lämpligaste sätt fördelas mellan distriktets föreningar.

Förtjänsttecken

16.

Inom ÖMBF förekommer förtjänsttecken av två olika valörer, samt SB's tecken. För utdelande gäller att

·                     ÖMBF:s förtjänsttecken i silver kan tilldelas den som utfört ett omfattande och förtjänstfullt arbete för bridgeklubb inom distriktet under minst sju år.

·                     ÖMBF:s förtjänsttecken i guld kan tilldelas den som utfört ett synnerligen omfattande och förtjänstfullt arbete till bridgens fromma inom klubb och distrikt under minst tio år.

·                     SB's förtjänsttecken i silver kan tilldelas den som genom sina insatser på ett synnerligen betydelsefullt sätt befrämjat bridgen.

ÖMBF:s förtjänsttecken utdelas av distriktstyrelsen. Klubb har rätt lämna förslag till kandidat. Förslaget skall lämnas skriftligt och innefatta en utförlig beskrivning av vad vederbörande uträttat och under vilken tid det skett. Att utan särskilda insatser ha varit styrelsemedlem är inte tillräckligt för att komma i fråga för ett förtjänsttecken.

SB's förtjänsttecken utdelas av SB på förslag från distriktstyrelsen eller från klubb. Det senare kräver tillstyrkande av ÖMBF:s styrelse.

För förtjänsttecken som utdelas på förslag av klubb, ska klubben betala ÖMBF:s självkostnad.